Szkolenia

W mojej ofercie szkoleniowej od wielu lat znajduje się najbardziej popularny program – Akademia Lidera. To kompleksowy cykl szkoleń dla młodych team leaderów i menedżerów we wszechstronny sposób przygotowujący ich do pracy w roli liderów zespołu.

W mojej ofercie szkoleniowej od wielu lat znajduje się najbardziej popularny program – Akademia Lidera. Akademia Lidera to kompleksowy cykl szkoleń dla młodych team leaderów i menedżerów, we wszechstronny sposób przygotowujący ich do pracy w roli lidera zespołu.

Plan Akademii jest zawsze indywidualnie ustalany i dopasowywany

 Plan ustalany jest tak, aby jak najlepiej odpowiadał specyficznym potrzebom każdego klienta i grupy uczestników. Akademia Lidera zawsze uzyskuje bardzo wysokie oceny uczestników i przez wielu naszych dotychczasowych klientów uznawana jest za niezbędny krok w rozwoju każdego team leadera. Uczestnicy szczególnie cenią sobie efektywność i praktyczne zastosowanie wiedzy uzyskanej w trakcie szkolenia.

Rodzaje szkoleń
Szkolenia, które prowadzę w ramach Akademii Lidera (do indywidualnego ustalenia z klientem), to:

Celem warsztatu jest zdobycie i ćwiczenie praktycznych umiejętności definiujących, czym jest inteligencja emocjonalna (czyli świadomość oraz zrozumienie emocji własnych i innych osób, samokontrola oraz radzenie sobie z tzw. „trudnymi” emocjami). Uczestnicy mają możliwość poznać i przećwiczyć techniki i narzędzia asertywnej komunikacji (odmawianie, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych i krytyki, okazywanie gniewu i złości i inne), szczególnie w relacjach biznesowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • posiadają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im bardziej świadomie zarządzać emocjami własnymi oraz innych osób;
 • wiedzą, jak radzić sobie z tzw. „trudnymi” emocjami swoimi oraz innych osób;
 • potrafią zastosować techniki i narzędzia asertywnej komunikacji (także w stosunku do osób wyższych rangą).
„Trudne rozmowy” w kontekście biznesowym to rozmowy wymagające ostrożności i swoistej wrażliwości w zarządzaniu przekazywaną informacją i pojawiającymi się w związku z nią emocjami. Menadżerowie i liderzy najczęściej stykają się z nimi, gdy muszą odnieść się do słabych wyników lub nieakceptowalnego w miejscu pracy zachowania czy wyglądu pracownika; dociec przyczyn skargi czy reklamacji klienta; odnieść się do konfliktów na tle osobistym lub zwolnić pracownika. Rozmowy te często okazują się wyzwaniem nawet dla doświadczonych liderów. Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w konstruktywnym radzeniu sobie w „trudnych” sytuacjach, wyposażenie ich w wiedzę i praktyczne narzędzia (schematy rozmów, przydatne sformułowania) oraz stworzenie przestrzeni do przećwiczenia rozmów, które osobiście przysparzają im najwięcej trudności. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:
 • znają podstawowe zasady i schemat prowadzenia tzw. „trudnych” rozmów z pracownikami;
 • znają charakterystyki i zasady efektywnej komunikacji z pracownikami pokolenia Y oraz praktyczne zasady skutecznego dyscyplinowania pracowników;
 • znają i potrafią stosować różne schematy rozmów dotyczących zwolnienia pracownika, zależnie od przyczyny zwolnienia (redukcja etatu, zwolnienie dyscyplinarne);
 • potrafią konstruktywnie radzić sobie z różnymi reakcjami pracowników w czasie trudnych rozmów (pracownik nie zgadza się z naszą decyzją, próbuje „brać na litość” atakuje, nie odzywa się).

Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie ze zmianami w organizacji oraz umiejętności przekazywania informacji o zmianach do pracowników. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób radzić sobie z oporem wobec wprowadzanych zmian (jak wykorzystywać energię agentów zmiany) oraz w jaki sposób angażować pracowników w proces implementacji zmian.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • wiedzą, jak wdrażać proces wprowadzania zmian;
 • potrafią świadomie uczestniczyć w procesie zmiany, wykorzystując wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji w sytuacji zmiany;
 • wiedzą, jak radzić sobie z oporem wobec zmiany oraz efektywnie angażować pracowników w proces implementacji zmian.

Proponowane szkolenie ma na celu doskonalenie kompetencji stosowania języka perswazji oraz poszerzenia umiejętności wywierania wpływu na otoczenie biznesowe. Uczestnicy nie tylko przećwiczą własną siłę perswazji i przetestują, na ile potrafią skłaniać innych do podjęcia szybkiego działania lub przekonać do przyjęcia swojego punktu widzenia, ale także nauczą się, w jaki sposób rozpoznawać manipulację innych osób i jak sobie z nią radzić. W ramach zwiększania wywierania wpływu uczestnicy będą mieli okazję przetestować techniki radzenia sobie z oporem i niechęcią rozmówców wynikającą z rozbieżnych interesów, ćwicząc zasady prowadzenia negocjacji problemowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • znają i potrafią zastosować najważniejsze techniki wpływu społecznego oraz skutecznej perswazji;
 • wiedzą, jakie są rodzaje manipulacji i w jaki sposób reagować konstruktywnie;
 • znają i potrafią reagować na niechęć i opór, stosując narzędzia komunikacji na poziomie faktów;
 • znają zasady zwiększające perswazyjność komunikacji.

Proponowany warsztat jest doskonałym wstępem dla osób, które zaczynają swoją przygodę w roli lidera. W trakcie warsztatu uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób budować autorytet lidera oraz jak sprawić, by pracownicy pokoleń X, Y i Z podążali za nimi. Liderzy poznają także pułapki liderskie oraz źródła władzy. W trakcie warsztatu liderzy ćwiczą model zarządzania sytuacyjnego, czyli uczą się, w jaki sposób zarządzać pracownikami ze względu na poziom ich kompetencji i motywacji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • znają i potrafią stosować w praktyce narzędzia budowania autorytetu, zwłaszcza w gronie pracowników pokoleń X, Y i Z;
 • znają i potrafią stosować w praktyce narzędzia unikania typowych „pułapek liderskich”;
 • [otrafią dopasować styl zarządzania do poziomu kompetencji i motywacji pracowników (praktyczne zastosowanie koncepcji zarządzania sytuacyjnego Blancharda).

Każdy lider marzy o pracy z zaangażowanymi, zmotywowanymi pracownikami, gdyż im większa motywacja pracowników, tym większa efektywność zespołu, a co za tym idzie – większe zyski. Kluczową rolę odgrywa w tej relacji lider, który musi dostrzec, że siłą napędową każdej firmy są ludzie, ich indywidualne predyspozycje, talenty oraz potrzeby. Na tym ma bazować dobór stylu zarządzania i metod motywowania poszczególnych członków zespołu. Szkolenie skupia się na czynnikach podnoszących motywację pracowników i metodach ich praktycznego wykorzystywania do wzmacniania zaangażowania i motywacji członków zespołu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • potrafią zastosować w praktyce najważniejsze zasady motywowania pracowników do efektywnej pracy na rzecz firmy;
 • znają praktyczne zastosowanie najskuteczniejszych teorii motywowania (Maslow, McClelland, Herzberg, Adams i inne);
 • znają charakterystykę psychologiczną i skuteczne metody podnoszenia motywacji wewnętrznej; potrafią je zastosować w praktyce;
 • znają i potrafią stosować metody skutecznego motywowania pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych.

Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej pozwala mówić tak, by inni nas słuchali, i słuchać tak, by chcieli do nas mówić. Szkolenie pomoże uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, ze specjalnym naciskiem na relacje z podwładnymi. Wskażemy i przećwiczymy w praktyce m.in. dostosowywanie języka do języka wypowiedzi pracowników, techniki argumentowania i radzenia sobie z krytyką i zastrzeżeniami, metody docierania do poziomu wspólnych interesów, modele asertywnej odmowy oraz przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • znają najpoważniejsze błędy, bariery i nieporozumienia komunikacyjne oraz sposoby ich unikania;
 • znają i potrafią stosować najważniejsze algorytmy lidera: exposé, algorytm zwracania uwagi na niewłaściwe zachowanie, algorytm chwalenia i wzmacniania;
 • pogłębiają rozumienie asertywności na stanowisku lidera, czyli co w praktyce oznacza szukanie rozwiązań typu „win-win”;
 • znają i potrafią stosować komunikat „Ja”, czyli precyzują konstruktywne informacje zwrotne.

W trakcie szkolenia przyświeca nam motto „Najgorsze wykorzystanie czasu to robienie bardzo dobrze tych zadań, które wcale nie muszą być wykonywane”. W trakcie warsztatu uczestnicy ćwiczą zatem, w jaki sposób ustalać cele i priorytety działań, jak planować swoje działania i owe plany wdrażać konsekwentnie w życie, jak radzić sobie z odwlekaniem zadań w czasie i pracą pod presją. Szkolenie jest szczególnie przydatne dla liderów zespołów, gdyż uczy, w jaki sposób podnosić nie tylko efektywność swoją, ale i swoich pracowników.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • potrafią stosować najważniejsze zasady organizacji czasu i efektywności działań (oddzielanie „żab” od „michałków”, zasada Pareto, reguła Parkinsona, kajdany kosztów utopionych i inne);
 • znają i potrafią stosować kolejne kroki efektywnego i realnego planowania czasu pracy (praktyczne zastosowanie metody ALPEN);
 • znają podstawowe zasady oraz potrafią stosować efektywne metody i techniki zarządzania pracownikami w czasie (delegowanie i metody egzekwowania realizacji, motywująca kontrola i monitoring działań);
 • znają podstawowe błędy popełniane podczas organizowania czasu pracy sobie i innym oraz sposoby radzenia sobie z nimi (prokrastynacja, „zjadacze czasu”).

Wielu managerów i liderów chciałoby, żeby pracownicy wykazywali większa inicjatywę i zaangażowanie, często nie wiedzą jednak, jak to w praktyce osiągnąć. Program szkolenia ma na celu wspomóc liderów w aktywizacji pracowników poprzez nowoczesną metodę zarządzania empowerment. Celem empowermentu jest wzrost zaangażowania pracowników i ich motywacji do pracy poprzez zwiększanie zakresu ich kompetencji oraz samodzielności. Właściwie przygotowana strategia empowermentu pozwala zwiększyć efektywność zespołu pracowników, wykorzystać jego potencjał i osiągnąć zamierzone cele.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • znają podstawowe założenia i warunki empowermentu oraz wiedzą, jak w praktyce zachęcać pracowników do proaktywnego działania i brania odpowiedzialności za swoje działania;
 • rozumieją i potrafią wykorzystać w codziennej pracy najważniejsze różnice, zasady i wskazówki odnośnie do delegowania zadań vs. delegowania odpowiedzialności i uprawnień;
 • wiedzą, jak z wykorzystaniem narzędzi empowermentu skutecznie podnosić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracowników.

Szkolenie skupia się na aspekcie społecznym (istniejącym obok aspektu technicznego) systemu ocen okresowych pracowników, gdyż w dużej mierze to od umiejętności przeprowadzania rozmów oceniających i nastawienia pracowników do systemu ocen zależy efektywność jego działania. Uczymy liderów m.in. czym jest ocena, jak ją wykorzystywać do rozwoju pracowników, jak w sposób motywujący przeprowadzić rozmowę oceniającą, jak zaangażować pracownika w ocenę i jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmów oceniających. Warsztat daje również możliwość praktycznego przećwiczenia modelowych rozmów oceniających, a zwłaszcza trudnych sytuacji z nimi związanych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • znają i potrafią zastosować w praktyce strukturę rozmowy oceniającej – etapy, najważniejsze zasady, przykładowe scenariusze;
 • potrafią udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej – mocne strony pracownika i jak je rozwijać, słabe strony pracownika i jak pracować nad ich poprawą;
 • poznają i potrafią zastosować w praktyce rozwiązania najczęstszych problemów pojawiających się w trakcie rozmowy oceniającej (pracownik negujący zdanie przełożonego, pracownik urażony itd.);
 • potrafią w praktyce dokonać podsumowania rozmowy oceniającej i zaprojektować ścieżkę indywidualnego rozwoju zawodowego i osobistego pracownika.

Coraz większa liczba liderów / menadżerów zarządza zespołami złożonymi z osób pracujących w różnych lokalizacjach. Taki stan rzeczy, choć często przynosi ogromne oszczędności „na papierze”, nie zawsze przekłada się na realne wyniki finansowe z powodu wyzwań, jakie stawia praca na odległość. Niniejsze szkolenie skupia się na praktycznych aspektach prowadzenia pracy i zarządzania projektem w wirtualnych zespołach rozsianych w różnych miejscach, oferując szerokie spektrum poruszanych tematów – od budowania efektywnego planu komunikacji, przez wzmacnianie zaangażowania, motywowanie i empowerment, po prowadzenie rozmów ewaluacyjnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • potrafią zachęcać pracowników do proaktywnego działania i brania odpowiedzialności za swoje działania w sytuacji świadczenia pracy poza firmą;
 • znają i potrafią stosować w praktyce najważniejsze różnice, zasady i wskazówki odnośnie do delegowania zadań a delegowania odpowiedzialności i uprawnień w zespołach zdalnych;
 • znają i potrafią stosować metody skutecznego motywowania pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych w zdalnych zespołach;
 • wiedzą, jak budować atmosferę zaangażowania i współpracy między pracownikami w sytuacji wirtualnych zespołów.

Efektywne spotkania zespołowe pozwalają wprowadzić do zespołu nową energię i poczucie osiągnięcia konkretnego, istotnego celu. Niniejsze szkolenie ma na celu wsparcie liderów w przygotowaniu, prowadzeniu i ewaluacji spotkań zespołowych, które służyć będą efektywności pracy i budowaniu relacji w zespole. Szkolenie wyposaży ich w konkretną wiedzę i narzędzia dotyczące takich aspektów spotkań, jak konstruktywne korzystanie z pomocy wizualnych, efektywny schemat spotkania, radzenie sobie z trudnymi momentami podczas prowadzenia zebrań. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wartościowym narzędziem zarządzania są spotkania z zespołem, jakie cele kierownicze można na nich realizować, a jakie straty pociąga unikanie spotkań zespołowych, jak przekazywać niepopularne i trudne informacje, jak komunikować zmiany, jak udzielić zespołowi konstruktywnego feedbacku.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • posiadają praktyczną wiedzę dotyczącą istotności spotkań z zespołem jako narzędzia kierowniczego (jakie cele kierownicze można na nich realizować i jakie straty pociąga unikanie spotkań zespołowych);
 • potrafią planować i przeprowadzać efektywne (to jest zwięzłe, ustrukturyzowane i celowe) spotkania zespołowe;
 • potrafią dokonywać konstruktywnej ewaluacji spotkań zespołowych i monitorowania procesu realizacji podjętych na spotkaniach ustaleń (follow-up);
 • potrafią konstruktywnie komunikować „trudne” informacje i „niepopularne” decyzje biznesowe oraz udzielać zespołowi wiadomości zwrotnych.